Навчання

Опис

Час

Семінар

Час

Тема 1. Європейська модель енергоефективної економіки.

Європейський досвід переходу від управління енергомісткістю економіки до енергозбереження та енергоефективності. Базові принципи європейської моделі енергоефективної економіки. Складові енергоефективної економіки ЄС: Польща, Німеччина, Данія, Латвія, Швеція. Державне регулювання відносин у сфері енергозбереження. Формування політики підвищення енергоефективності: виклики та європейські орієнтири.

Література:

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – Режим доступу :zakon1.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.

2. Офіційний сайт Всесвітньої енергетичної ради (World Energy Council). – Режим доступу : http://www.worldenergy.org/.

3. Официальный сайт Евростата (Eurostat) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.

4. Офіційний сайт Міжнародного енергетичного агентства (Inter-national Energy Agency). – Режим доступу : www.iea.org.

5. Борщук Є.М. Глобальна енергетична проблема і концепція стійкого розвитку / Є.М. Борщук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №11. – С. 218 – 225.

6. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії: практика ЄС / Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова, Т.С. Сзеп, Д.М. Овчаренко // Економіка енергетики: підручник / за ред.. Л.Г. Мельника, І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – С. 244 – 250.

7. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: монографія / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – 582 с.

8. Bechberger M. Policy differences in the promotion of renewable energies in the EU member states / M. Bechberger, D. Reiche // Energy Policy. –2004. – Vol. 32. – P. 834–843.

9. Begun V. «Redundant» forces and means at elimination of consequences of emergency situations: actual problem / V. Begun, Y. Skaletsky // Model. Inform. Technol. – 2009. – Vol. 3. – P. 5337–5349.

10. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, 02.12.2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614.

11. Elkington J. Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development / J. Elkington // California management review. – 1994. – № 36 (2). – Р. 90–100.

12. Ethical consumer research association, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.corporatecritic.org/info/about/ ethicalconsumer.aspx.

13. Ethical consumerism: a guide for trade unions [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : http://www.ictu.ie/download/pdf/ethical_consumer_guide_ictu.pdf.

14. Europe 2020 [Electronic resource] / European Commission, 2010. – Mode of access : http://ec.europa.eu/europe2020.

15. Pye S. Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures. / S. Pye // Policy Report. –2015. – May. – 91 p.

16. The official website of European Commission. Circular economy strategy [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

2

-

Тема 2. Імплементація європейських стандартів енергозбереження у законодавство України.

Основні етапи формування законодавства в сфері енергозбереження в Європейському Союзі. Види документів та нормативно-законодавча база енергозбереження України та ЄС. Європейська енергетична хартія, Біла та Зелена книги. Тенденції та перспективи імплементації європейських стандартів енергозбереження у законодавство України. Рекомендації з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Література:

1. Єрмілов С. Ф. Державна політика енергоефективності в українському та європейському контексті [Електронний ресурс] / С. Ф. Єрмілов // Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Режим доступу : http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Ermilov207.pdf.

2. Зеленая книга ЕС: Европейская стратегия устойчивой, конку-рентоспособной и безопасной энергетики [Электронный ресурс] / Коми-тет европейских сообществ [Брюссель, 08.03.2006 г.]. – Режим доступа : http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552.

3. Суходоля О. М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації : монографія / О. М. Суходоля. – К. : НАДУ, 2006. – 424 с.

4. Збірник основних нормативно-правових актів у галузі ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. – Луганськ, 2011. – 184 с.

5. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР зі змінами та доповненнями // zakon1.arada.gov.ua.

6. Energy in Europe. European Union Outlook to 2020. Special Issue. november 1999. – Paris : EC, 1999.

7. Заключний документ Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goo.gl/fTQCW 30 вересня 2010.

8. Біла Книга (White Paper. An Energy Policy for the European Union, 1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goo.gl/meFWK 4 жовтня 2010

9. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098.

10. Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products [Electronic resource]. – Mode of access: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0125.

11. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources [Electronic resource]. – Mode of access : http://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L008.

12. Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32010L003/.

13. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings [Electronic resource]. – Mode of access : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF.

14. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [Electronic resource]. – Mode of access : http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32011L0065.

15. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency [Electronic resource]. – Mode of access : http://necu.org.ua/wpcontent/uploads/UKR_Directive_27.pdf.

2

-

Тема 3. Майбутні виклики енергоефективності в Україні та ЄС.

Енергетична залежність країн ЄС: шляхи їх подолання. Зовнішні та внутрішні загрози енергетичної безпеки європейських країн. Сучасний стан енергетичного балансу в країнах ЄС. Структура споживання первинних енергоносіїв в Європейському союзі. Подолання викликів енергетичних стратегій країн ЄС та України. Тенденції змін енергетичного балансу України в контексті євроінтеграційних процесів.

Література:

1. Quantifying energy. BP Statistical Review of World Energy June 2006-48 p.- www.bp.com/statisticalreview.

2. Бурлака Г.Г. Топливно – энергетический баланс – основа управления ТЭК//ТЭК, 2005, № 35.- с. 46-54.

3. Бурлака Г.Г. Нужен ли Украине топливно – энергетический баланс?// Нефть и газ.- 2005.-№3.-с. 10-18

4. Key world energy statistics.- Paris: IEA Publications, 2005.- 79 p.

5. Bechberger M. Policy differences in the promotion of renewable energies in the EU member states / M. Bechberger D. Reiche// Energy Policy. -2004.- vol.32.- p. 834-843

6. Ayresa R. A theory of economic growth with material/energy resources and dematerialization: Interaction of three growth mechanisms [Electronic resource] / R. Ayresa, J. Berghc // Ecological Economics. – 2005. – № 55(1). – P. 96–118. – Mode of access : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180090400408.

4

Seminar № 1. Comparative Analysis of the Energy Balance in the EU and Ukraine.

2

Тема 4. Формування та реалізація потенціалу енергоефективності в Україні та країнах ЄС.

Європейська практика управління потенціалом енергоефективної економіки. Вплив технологічного та структурного енергозбереження на загальний потенціал енергоефективності України. Технологічне енергозбереження: модернізація, заміна енергоємних технологій, зменшення витрат енергоресурсів. Формування структурного енергозбереження: зміни для створення енергоефективної економіки.

Література:

1. Реалізація потенціалу енергозбереження в Україні / Науковий вісник Херсонського деравного університету.- 2015.-№ 11.- с.68-75

2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку./за ред. В.М. Гейця-К.: Фенікс, 2003.-106 с.

3. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення.-К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005.-539 с.

4. Васильев Ю.П. Управление развитием производства в США, или взгляд в будущее.-М.: Экономика, 2006

5. Сотник И.Н. Эколого – экономические механизмы мотивации ресурсосбережения: монография / И.Н. Сотник. – Сумы: ООО ИВП «Мрия-1», 2008.- 330 с.

6. Elkington J. Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development / J. Elkington // California management review. – 1994. – № 36 (2). – Р. 90–100.

7. Esty D. C. Green to gold: how smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage / D. C. Esty, A. S. Winston. – John Wiley and Sons, 2009. – 380 p.

8. International Energy Outlook 2013 [Electronic resource] / U.S. Energy Information Administration (EIA). – 2014. – Mode of access : http://www.eia.gov/forecasts/archive/ieo13/pdf/0484%282013%29.pdf.

9. Kurbatova T. State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine / T. Kurbatova, H. Khlyap // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – Vol. 52. – P. 217–226.

10. Leading countries in installed renewable energy capacity worldwide in 2014 [Electronic resource] // Statista, 2014. – Mode of access : http://www.statista.com.

11. Omelyanenko V. A. Analysis of potential of international inter-clustercooperation in high-tech industries / V. A. Omelyanenko // International journal of econometrics and financial management. – 2014. – Vol. 2. – № 4. – Р. 141–147.

2

Practical class № 2. Assessment of the factors of the European experience adaptation to realize energy saving potential at domestic enterprises.

2

Тема 5. Організаційно-технічні й технологічні складові енергозбереження: сучасні європейські практики.

Європейська практика впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів, конструкцій, приладів та обладнання. Раціональне планування енергоспоживання за рахунок удосконалення технологій в країнах ЄС. Європейські підходи щодо формування кваліфікованого персоналу у сфері енергозбереження. Аналіз європейської системи енергоменеджменту: енергоаудит та енергоконтролінг. Експертиза енергозбереження та енергетична паспортизація в країнах ЄС.

Література:

1. European Commission > Energy > Topics > Energy Efficiency > Energy efficient products http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products.

2. European council for an energy efficient economy http://www.eceee.org/

3. European Directory of Sustainable and Energy Efficient Building Goulding John (EN) // Gardners Bo

4. European Alliance to Save Energy (EU-ASE) http://www.euase.com/ oks. 1999.

5. Sustainable now http://sustainable-now.eu/

6. Daugbjerg C. Government intervention in green industries: lessons from the wind turbine and the organic food industries in Denmark / C. Daugbjerg, G. T. Svendsen // Environment Development and Sustainability. – 2011. – Vol. 13. – Р. 293–307.

7. Demirel P. On the drivers of eco-innovations: empirical evidence from the UK / P. Demirel, E. Kesidou // Research Policy. – 2012. – Vol. 41. – Р. 862–870.

8. Frondel M. End-of-pipe or cleaner production? An empirical comparison of environmental innovation decisions across OECD countries / M. Frondel, J. Rennings // Business Strategy and the Environment. – 2007. – Vol. 16. – № 8. – Р. 571–584.

9. Hadrabova A. History of household waste management : comparison of Ukraine and Czech Republic before 1989 / A. Hadrabova, O. Bilopilska, P. Sauer // Actual Problems of Economics. – 2015a. – № 8 (170). – С. 272–279.

10. History Elretur is a Danish WEEE collection and treatment [Electronic resource]. – 2007. – Mode of access : http://www.weeeforum.org/system/files/member/elretur_dk_final.pdf.

11. Irajpour A. Evaluation of the mosteffective criteria in green supply chain management in automotive industries using FUZZY DEMATEL method / A. Irajpour, M. Hajimirza, Alavi M. Golsefid et al. // Journal of Basic and Applied Scientific Research. – 2012. – Vol. 2. – № 9. – Р. 8952–8961.

12. Lukosevicius V. Capacity building for sustainable energy regulation

in Eastern Europe and Central Asia / V. Lukosevicius, L. Werring. – Budapest : ERRA, 2011. – 113 p.

13. Prokip A. Rozwój energetyki odnawialnej jako determinanta podwyższenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego w regionie / A. Prokip, R. Kolisnyk // Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinant ; pod red. A. Limanskiego, R. Milic-Czerniak. – Katowice : WSZMiJO, 2013. – 590 p.

14. REmap 2030. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні [Electronic resource] / IRENA, Абу-Дабі, 2015. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR%20IRENA%20REMAP%20_%2015.pdf.

15. Smart Grids в Германии [Electronic resource]/ AlterEnergy.info, 2013. – Режим доступа : http://www.alterenergy.info/distributedgeneration/87notes/511-distributed-generation-in-germany.

16. Sweden – world leader in electric and electronic waste collection [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access : http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/elretur_eng.pdf.

17. Telizhenko A. Concept of integrated waste management as recoverable resources in product cycle / A. Telizhenko, V. Lukianykhin, T. Shevchenko et al. // Journal of Environmental Science and Engineering. – Issue 3. – Vol. 1. – 2012. – P. 312–323.

4

Seminar № 3. Building energy management systems at the enterprises of the EU. Organization and coordination of personnel in the energy management system. Preparation and support of accounting, control and planning of energy resources of European companies.

2

Тема 6. Система фінансово-економічного забезпечення енергозберігаючих заходів в Україні та ЄС.

Європейський досвід використання фінансових та економічних стимулів до енергозбереження. Вимоги європейських кредиторів та інвесторів до проектів підвищення енергоефективності. Економічні та фінансові важелі впровадження енергоефективних проектів на підприємствах України. Структура, джерела та інструменти фінансово-економічного забезпечення енергоефективних проектів в країнах ЄС. Оцінка можливості адаптації інструментів фінансування проектів з енергозбереження європейських країн в Україні (міжнародними організаціями, ЕСКО-компаніями, лізингодавцями, фінансово-кредитними установами, інститутами спільного інвестування).

Література:

1. Bloomberg new energy finance. Global trends in renewable energy investment: 2015 key findings / Bloomberg new energy finance. – Frankfurt am Main : BNEF, 2015. – 16 с.

2. Duperrin J. C. Methode de hierarchisation des elements d‘un systeme /J.-C. Duperrin, M. Godet. – Rapport Economique du CEA-R-4541. – Paris,1973. – Р. 45–41.

3. Energy Efficiency. Saving energy, saving money [Electronic resource] / Energy, 2016. – Mode of access : http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency.

4. Ethical consumerism: a guide for trade unions [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : http://www.ictu.ie/download/pdf/ethical_consumer_guide_ictu.pdf.

5. Ivanovo Е. Yu. A method of multi-criteria analysis of decisions for choosing the power system expansion option / Е. Yu. Ivanovo // 13lh PSCC Proceedings. (Trondheim, Norway, June 29 – July 3, 1999). Trondheim, 1999. – Р. 770–776.

6. Popp D. The effect of new technology on energy consumption / D. Popp // Resource and Energy Economics. – 2001. – № 23(4). – P. 215–39.

4

Seminar № 4. Practical experience in implementing energy efficient projects in Poland, Germany, Denmark, Latvia, Sweden. Comparison of projects using a system of criteria evaluation. Breakdown analysis of the project. Preparatory stage of investment energy efficiency project development. Requirements of lenders and investors to the content of energy efficiency projects.

Seminar № 5. Methodology of using national energy saving financing instruments of EU countries. Preparation of the main financial documents for the project. Determine the sources of project financing. Estimation of weighted average cost of capital. Optimization of capital structure for project implementation. Application of European methods of financial planning. Realization of stages of formation of the strategy of implementation of energy-efficient projects at enterprises.

2

Тема 7. Європейський досвід оцінки інвестиційної привабливості та протидії ризикам в сфері енергозбереження.

Критерії економічної ефективності інвестування коштів в підвищення енергоефективності європейських країн. Практика європейських інституцій оцінки й порівняння інвестиційної привабливості проектів з енергоефективності. Європейський досвід управління проектними ризикам та підходи до зменшення ризиків енергозберігаючих проектів. Перспективи зростання інвестиційної привабливості енергозберігаючих проектів в Україні в контексті Євроінтеграції.

Література:

1. Earth Security Index 2015. Managing global resource risks and resilience in the 21st century [Electronic resource]. – Earth Security Group, 2015. – Mode of access : http://earthsecuritygroup.com/wpcontent/uploads/2016/06/The-Earth-Security-Index-2015.pdf.

2. EY global institutional investor survey, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tomorrowsinvestment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows investment-rules-2.0.pdf.

3. Klisinski J. S. Sales promotion methods at Ukrainian market of commercial vehicles: analysis, efficiency, prospects / J. S. Klisinski, O. F. Gryshchenko, M. I. Bilan // Маркетинг і менеджмент інновацій. –2015. – № 1. – С. 167–177.

4. Mishenin E. Strategy of implementation of ecologically-oriented logistical management of enterprise‘s production system / E. Mishenin, I. Koblianska, N. Mishenina // Economic Annals-XXI. – 2015. – Issue 3/4. – Р. 64-67.

2

Seminar № 6. European models of risk management in the field of energy saving.

2

Тема 8. Європейська практика формування енергоефективної свідомості.

Популяризація енергозбереження та європейська практика виховання культури енергоспоживання в Україні. Європейські принципи навчання та проведення цільової інформаційні кампанії з питань енергозбереження Європейська система фінансового, адміністративного та поведінкового стимулювання енергозбереження та її адаптація до українських реалій.

Література:

1. Сайт Європейсько-українського енергетичного агентства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://euea-energyagency.org/uk/.

2. Европейский Фонд Образования. — Режим доступу : http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home_RU?OpenDocument.

3. Проблеми енергозбереження в освіті : [навч.-метод. комплекс] / [уклад. : Іващенко С. Г., Мельникова О. В.]. – К. : Міленіум, 2005. – 16 с.

4. Енергозбереження в ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mdi.org.ua/files/file/school_242_Kyiv_ report_3_dodatok.pdf.

5. Слупський Б.В. Завдання впровадження європейських норм і стандартів з енергоефективності та енергоз- береження в Україні / Б.В. Слупський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/ pdf/8_2010/27.pdf.

6. Handbook on renewable energy sources [Electronic resource] // ENERSUPPLY. – 2011. – Mode of access : http://www.ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_en.pdf.

7 Yarovaya I. Ye. Knowledge management as a factor of the innovative development of forestry / I. Ye. Yarovaya // International scientific conference ―UNITECH‗14 Proceedings (Gabrovo, Bulgaria, 21–22 November 2015). – Gabrovo : University Publishing House ―V. APRILOV‖, 2015. – Vol. 1. –Р. 386–391.

2

Training course. European experience in saving energy.

6

Всього

22

18